JA 52 IDENTIFICACIÓ LOCALITZACIÓ ELEMENTS PROTEGITS. PÀGINA 1 de 6 CLASSIFICACIÓ DE PROTECCIÓ GRAU DE PROTECCIÓ

Advertisement
Documentos relacionados
Advertisement
Transcripción:

JA 52 MORELLA - Postalaiòtic CLASSIFICACIÓ PROTECCIÓ Bé Catalogat Bé d'interès Cultural Catàleg Municipal Incoat BC Incoat BIC Patrimoni de la Humanitat GRAU PROTECCIÓ Parcial Ambiental CODI. JA 52 NOM. MORELLA TIPUS BÉ Arquitectura civil privada Arquitectura civil pública Arquitectura industrial Arquitectura militar Arquitectura religiosa Béns d'interès paisatgístics i ambiental 3 Béns o llocs etnològics Conjunt històric Escultura monumental religiosa i heràldica arqueològic Jardí històric Zona paleontològica ELEMENTS PROTEGITS Conservació íntegra tant de les estructures conservades com de les eventuals estructures i nivells arqueològics existents dins l'àrea de la delimitació del bé i l'àrea del seu entorn de protecció. LOCALITZACIÓ 2 ADREÇA. Camí de Morella, CODI POSTAL. REF CADASTRAL. 07005A014003870000RI - 07005A014003860000RX POLÍGON. 14 PARCEL LA. 112-113 -116-124 -117-744 - 746 ZONA TIPUS D'ACCÉS Andratx Camp de Mar Dragonera Port d'andratx Sa Coma Sant Elm S'Arracó Rústica COORNAS UTM. Pt. Central 448932.2514, 4380369.5542 Fàcil Difícil amb vehicle de tracció total amb vaixell GRAU D'ACCSIBILITAT Accessible Parcialment accessible Innaccessible PÀGINA 1 de 6 Catàleg del Patrimoni Històric d'andratx INTIFICACIÓ 1

4 AUTORIA. CRONOLOGIA. CLASSIFICACIÓ L SÒL Urbà Urbanitzable Sòl rústic comú SCRIPCIÓ Rústic protegit AANP (Àrea natural d'especial interès d'alt nivell de protecció) ANEI (Àrea natural d'especial interès) ARIP (Àrea rural d'interès paisatgístic) TIL. JA 118 107 93 92 85 84 83 82 12 81 69 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 52 COMELLAR PUIG S'AGUAIT POU COLL CABANA PENYA BOSQUET CASETA BORRÀS D'EN FOSRET PEDRER S'AGUAIT S ROTGET S COMA D'EN AVENCS COLL COMELLAR BANY PUIG PANTALEU CLOTA SERRA S LS BOLCADORS CORB MUL S MORO GUIXERIA COMA RABIÓS PENYAL CAS MORELLA RAFAL ROT XORIGUER BLANC PLAN MOLINS BATERS ALQUERIOL SOMER RAS CLOVA GUIEMOLL Postalaiòtic - Modern Pretalaiòtic- - - Postalaiòtic Indeterminat Pretalaiòtic- Indeterminat -- RÈGIM PROPIETAT Consell Insular Fundacions Govern Balear Govern Central Institucions Eclesiàstiques Municipal Particular Altres SCRIPCIÓ. Entorn: Puig de 198 m.s.n.m. conegut com Puig de Morella o Puig Bordoi, cobert d un bosc de pinar i garriga. Des d aquest puig es domina visualment tota la part central de la conca de la vall d Andratx, la connexió entre el Port d Andratx i el nucli urbà d Andratx, a més del pas natural de Son Seguí i Can Seuvà entre Andratx i s Arracó. Extensió: Uns 2.219 m² aproximats de zona arqueològica on es localitzen la majoria de les estructures, i una àrea d'entorn de protecció que emmarcaria un espai d'uns 8.374 m². : Conjunt format per les restes d una construcció turriforme esglaonada de planta amb tendència circular o ovalada i uns 15 metres de diàmetre i més d un metre i mig d alçària conservada, una plataforma rectangular al costat oest amb aprofitaments de materials constructius més antics i un tram de parament o murada de tipologia ciclòpia al costat meridional. Encara que el conjunt es troba emmascarat per la vegetació, al túmul es pot documentar una organització de l estructura amb una disposició d uns tres cercles concèntrics esglaonats formats per blocs que conformen l esquelet estructural i farcits amb pedres més petites i terra que li atorguen un aspecte macís i sòlid, culminats per una estructura d aparença quadrangular d uns 4 metres de diàmetre i realitzat amb pedres i blocs més petits. Funcionalitat: Control territorial i delimitadora simbòlica del territori. Estat de conservació: Regular. Manquen alguns dels elements estructurals del monument però és possible la reconstrucció hipotètica. HISTÒRIA. Aquesta zona arqueològica la documenta per primer cop el doctor Aramburu Zabala al seu estudi de Mallorca a. Contribució al inventari de jaciments, identificant les restes d un túmul esglaonat al cim del puig de Morella. En aquesta localització es té documentat des del 1282 l existència del Rafal Bordoi i des de 1256 la possessió de Morella con escissió de l alqueria islàmica Granadella. Segons fonts orals, aquesta estructura es va aprofitar a la Guerra Civil per ubicar un punt de vigilància aèria. BIBLIOGRAFIA. Aramburu Zabala, J (2005): Mallorca arqueològica. Contribució al inventari de jaciments. CD-Rom. Consell Insular de Mallorca. PÀGINA 2 de 6

5 TAT CONSERVACIÓ L CONJUNT BÉ LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA LA FAÇANA L TEULAS L'ENTORN LS PAIS COMUNS JA 118 107 93 92 85 84 83 82 81 69 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 52 COMELLAR PUIG S'AGUAIT POU COLL CABANA PENYA BOSQUET CASETA BORRÀS D'EN FOSRET PEDRER S'AGUAIT S ROTGET S COMA D'EN AVENCS COLL COMELLAR BANY PUIG PANTALEU CLOTA SERRA S LS BOLCADORS CORB MUL S MORO GUIXERIA COMA RABIÓS PENYAL CAS MORELLA RAFAL ROT XORIGUER BLANC PLAN MOLINS BATERS ALQUERIOL SOMER RAS CLOVA GUIEMOLL Postalaiòtic - Modern Pretalaiòtic- - - Postalaiòtic Indeterminat Pretalaiòtic- Indeterminat -- L'TRUCTURA LS INTERIORS 6 DIRECTRIUS D'INTERVENCIÓ INTERVENCIONS ADMISSIBL. Únicament estaran permeses actuacions relacionades amb la neteja de vegetació, excavació arqueològica, consolidació, restauració i actuacions adscrites a la seva posada en valor, tot seguint les estipulacions de la Llei 12/98 i el Decret 144/2000. Quedant els espais de zones arqueològiques amb el nivell de protecció integral, en tant que són Béns d Interès Cultural. Qualsevol tipus d actuació permesa segons la llei 12/98 haurà de dur un projecte específic firmat per arqueòlegs i/o restauradors per a que sigui aprovat segons la normativa vigent per l administració competent. Tot tipus d intervenció dins la zona de protecció i la zona de control arqueològic d un jaciment arqueològic i en els béns immobles amb cautela arqueològica, estarà condicionada a la realització d un estudi arqueològic, regulat a l article 28.11 d aquesta norma, elaborat per part de tècnics especialitzats (arqueòlegs), comptant amb l autorització del Consell Insular de Mallorca previ a l atorgament de la llicència municipal d edificació i ús del sòl. L estudi, signat pel tècnic especialitzat, conclourà la viabilitat de la intervenció en aquell espai i haurà d ésser adjuntat a l expedient de l obra o la instal lació sol licitada OBR PERME Manteniment Consolidació Recuperació/Restauració Condicionament Reestructuració Reconstrucció Ampliació Rehabilitació Enderroc INTERVENCIONS PREFERENTS. Conservació, Consolidació, Restauració, Excavació a i Actuacions adscrites a la seva posada en valor. Realització d'un treball específic de prospecció i neteja per tal de delimitar l'espai arqueològic de l'espai etnològic. I així documentar les seves característiques tipològiques i cronològiques correctament. Instar a l'administració competent per al inici de l'expedient de la figura protectora que es consideri oportuna. ENTORNS PROTECCIÓ L entorn de protecció del bé és el que queda gràficament representat en l apartat 11. Documentació Gràfica de la fitxa de catàleg. Aquesta àrea delimitada estarà condicionada a la realització d un estudi arqueològic, regulat a l article 28.11 d aquesta norma, elaborat per part de tècnics especialitzats (arqueòlegs), comptant amb l autorització del Consell Insular de Mallorca previ a l atorgament de la llicència municipal d edificació i ús del sòl. L estudi, signat pel tècnic especialitzat, conclourà la viabilitat de la intervenció en aquell espai i haurà d ésser adjuntat a l expedient de l obra o la instal lació sol licitada.les intervencions en aquests entorns de protecció dels bens no poden alterar el caràcter arqueològic, arquitectònic i paisatgístic de l àrea ni pertorbar la visualització del bé. En aquests entorns es prohibeix qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori així com qualsevol abocament d escombraries, runa o deixalles. Si durant l execució d una obra a un immoble o una parcel la tant propera a una zona arqueològica o a resultats d una troballa casual, es troben objectes o restes arqueològiques, el promotor i la direcció facultativa de l obra paralitzaran immediatament els treballs, prendran les mesures adequades de protecció i en comunicaran el descobriment, en el termini de 48 hores, al consell insular o l Ajuntament. PÀGINA 3 de 6

7 TIPUS INTERVENCIONS (data) Conservació Consolidació Esbucament Estudi documental Intervenció arqueològica Nova construcció Reforma Rehabilitació Restauració Altres JA 118 107 93 92 85 84 83 82 81 69 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 52 COMELLAR PUIG S'AGUAIT POU COLL CABANA PENYA BOSQUET CASETA BORRÀS D'EN FOSRET PEDRER S'AGUAIT S ROTGET S COMA D'EN AVENCS COLL COMELLAR BANY PUIG PANTALEU CLOTA SERRA S LS BOLCADORS CORB MUL S MORO GUIXERIA COMA RABIÓS PENYAL CAS MORELLA RAFAL ROT XORIGUER BLANC PLAN MOLINS BATERS ALQUERIOL SOMER RAS CLOVA GUIEMOLL Postalaiòtic - Modern Pretalaiòtic- - - Postalaiòtic Indeterminat Pretalaiòtic- Indeterminat -- Aquesta zona arqueològica es va veure afectada per unes obres d'adequació de l'espai per ubicar una infrastructura militar antiaèria. 8 USOS ANTERIORS Altres Agrícola-ramader Agroturisme Administratiu Associacions Banc Comercial Culte Decoratiu Defensiu Desocupat Espai de lleure Forn Funerari Habitatge Industrial Restaurant Obra d'enginyeria Militar Sanitari Serveis-Administració pública ACTUAL En relació al règim d'usos permesos actualment s'estarà al que disposa la classificació, definició i condicions establertes a les Normes Subsidiàries del Planejament d'andratx per a la zonificació on es trobi el bé. 9 PROTECCIÓ TIPUS PROTECCIÓ CATEGORIA DISPOSICIÓ DATA REVISIÓ Catàleg Municipal. Normes subsidiàries del Planejament Urbanístic 2014 PÀGINA 4 de 6

10 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA JA JA107 118 93 92 85 84 83 82 81 80 75 74 69 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 52 POU BOSQUET CASETA D'EN PEDRER ROTGET COMA COLL COMA CABANA S MUL RABIÓS FOSRET D'EN COMELLAR PUIG S'AGUAIT PENYA BORRÀS S'AGUAIT S CORB GUIXERIA PENYAL CAS MORELLA RAFAL ROT XORIGUER BLANC PLAN GUILLEM COMELLAR GUIXERIA AVENCS EL COLL COMELLAR BANY PUIG PANTALEU CLOTA SERRA S LS L BOLCADORS S MORO MOLINS BATERS MONJO ALQUERIOL SOMER RAS CLOVA GUIEMOLL Postalaiòtic - Modern - Pretalaiòtic -- Postalaiòtic Postalaiòtic Pretalaiòtic ---- -Postalaiòtic Indeterminat Pretalaiòtic Indeterminat Catàleg del Patrimoni Històric d'andratx PÀGINA 5 de 6

11 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA JA 118 107 93 92 85 84 83 82 81 69 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 52 COMELLAR PUIG S'AGUAIT POU COLL CABANA PENYA BOSQUET CASETA BORRÀS D'EN FOSRET PEDRER S'AGUAIT S ROTGET S COMA D'EN AVENCS COLL COMELLAR BANY PUIG PANTALEU CLOTA SERRA S LS BOLCADORS CORB MUL S MORO GUIXERIA COMA RABIÓS PENYAL CAS MORELLA RAFAL ROT XORIGUER BLANC PLAN MOLINS BATERS ALQUERIOL SOMER RAS CLOVA GUIEMOLL Postalaiòtic - Modern Pretalaiòtic- - - Postalaiòtic Indeterminat Pretalaiòtic- Indeterminat -- PÀGINA 6 de 6

Sitemap